lang
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-06-08 元朗 水蕉新村345號 2 700 5.820 @8314 詳情
  2023-06-08 元朗 盛屋村410號 1 4.000 詳情
  2023-06-08 元朗 港頭村37號F G 4.700 詳情
  2023-06-08 元朗 米埔新村133號F G 3.030 詳情
  2023-06-08 元朗 米埔新村133號F 1 2.430 詳情
  2023-06-08 元朗 米埔新村133號F 2 3.080 詳情
  2023-06-08 元朗 朗日路9號 27 A 7.830 詳情
  2023-06-08 元朗 朗日路9號 21 D 14.736 詳情
  2023-06-08 元朗 喜利大廈 20 M 335 3.030 @9045 詳情
  2023-06-08 元朗 帝庭居 第02期 第06座 2 G 5.500 詳情
  2023-06-08 元朗 金輝樓 19 E 367 2.850 @7766 詳情
  2023-06-08 元朗 錦埔居 1 124 700 3.800 @5429 詳情
  2023-06-08 元朗 建輝大廈 1 E 418 3.100 @7416 詳情
  2023-06-08 元朗 采葉庭 第02座 12 B 673 6.000 @8915 詳情
  2023-06-08 元朗 蝶翠峰 第01期 第02座 12 C 760 6.250 @8224 詳情
  2023-06-08 元朗 蝶翠峰 第05期 尚悅嶺 第01座 27 F 4.000 詳情
  2023-06-08 元朗 朗城匯 第03座 7 C 10.000 詳情
  2023-06-08 元朗 新時代廣場 第02座 32 D 580 7.120 @12276 詳情
  2023-06-08 元朗 世宙 第03座 29 C 6.900 詳情
  2023-06-07 元朗 上村354號 G 1.250 詳情